TỔ CHỨC GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

1. Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký chung

Tổ chức ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung là hình thức sổ kế toán sử dụng các loại sổ nhật ký chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái và các sổ chi tiết. Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đều phải được ghi vào sổ nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế của các nghiệp vụ đó. Sổ Cái ghi chép nghiệp vụ theo hệ thống và cấu trúc các sổ chi tiết là để ghi chi tiết các nghiệp vụ.
Căn cứ vào sổ Nhật ký và Sổ Cái là các chứng từ gốc.

2. Các loại sổ sử dụng

Hình thức Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:

  • Sổ Tổng hợp: Sổ NKC, Sổ Nhật ký đặc biệt, Sổ Cái các TK
  • Sổ chi tiết: Các Sổ thẻ kế toán chi tiết, Bảng tổng hợp chi tiết

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm kế toán làm nhiều công ty, nhiều lĩnh vực

GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ – SỔ CÁI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#