Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định định mức xây dựng

[vietda.com.vn] – Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về định mức xây dựng. Doanh nghiệp hoạt động xây dựng làm căn cứ áp dụng vào công tác dự toán, bóc tách số lượng, khối dự công trình

https://drive.google.com/file/d/1Ku0qha3FgfoqUgLdtflBs4aiqyFiwaTi/view?usp=sharing

Cụ thể, ban hành kèm theo Thông tư 12/2021 các định mức xây dựng sau:

– Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;

https://drive.google.com/file/d/1lD7Qr9vTb9PDBI1_pejnD6-onWoMz42D/view?usp=sharing

– Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;

https://drive.google.com/file/d/1TmS-YeayfDpiX4vldYYdu3Lwg2W9cHf0/view?usp=sharing

– Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;

https://drive.google.com/file/d/1vWoWAtw2DJ9u8evaDdp3tVXsTzvIYga5/view?usp=sharing

– Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;

https://drive.google.com/file/d/1Wf6Otr79DkAD4YW6hY7i4_PKdIBrj2-P/view?usp=sharing

– Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;

https://drive.google.com/file/d/1YFjCWN_YLAYgP5UVbxS82b61RHdZdGAx/view?usp=sharing

– Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;

https://drive.google.com/file/d/16NwY5LiifzcUNsy8EGdbeVGcTlHahyL_/view?usp=sharing

– Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;

https://drive.google.com/file/d/1NFoxcep5OK7zi22X-UWGRWfKPAT4mfB1/view?usp=sharing

– Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII.

https://drive.google.com/file/d/1TLpdWfPOFRYhNu00nqWiIu0Iq3_ymI0Z/view?usp=sharing

 

Phần mềm kế toán Xây lắp Việt Đà _ VietDa Accounting Accounting

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#