Doanh nghiệp có nên nộp báo cáo tài chính bản cứng không?

nộp báo cái tài chính bản cứng

Nộp báo cáo tài chính bản cứng có được không? Thay cho phương thức nộp báo cáo tài chính thông qua online (nộp qua mạng). Bài viết dưới đây của Việt Đà sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính (BCTC) là một văn bản quan trọng của doanh nghiệp, hỗ trợ cho việc nộp thuế, quyết định quản trị kinh doanh cũng như cung cấp thông tin cho các bên liên quan khác…Theo Điều 3 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định rằng:

“Báo cáo tài chính là một hệ thống thông tin về tình hình kinh tế, tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp được trình bày theo các mẫu biểu quy định trong chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.”

Báo cáo tài chính bao gồm các thông tin như Tài sản; Vốn chủ sở hữu; Nợ phải trả; Doanh thu, các loại thu nhập khác, Lãi, lỗ và phân phối kết quả kinh doanh; chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; Các dòng tiền của doanh nghiệp/đơn vị..

Một tài liệu báo cáo tài chính thường bao gồm các loại sau đây:

(1) Tờ khai tính thuế (có thể bao gồm nhiều tờ khai thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân).

(2) Báo cáo tài chính:

 • Mẫu B01-DN: Bảng cân đối kế toán.
 • Mẫu B02-DN: Bảng thống kê về hoạt động kinh tế và kinh doanh.
 • Mẫu B03-DN: Bảng lưu chuyển tiền tệ.
 • Mẫu B09-DN: Bảng thuyết minh báo cáo tài chính của công ty.

>>> XEM THÊM: Báo cáo tài chính là gì? Nội dung, mục đích và kỳ hạn nộp BCTC

2. Doanh nghiệp có phải nộp báo cáo tài chính bản cứng không?

Báo cáo tài chính của một công ty hoặc tổ chức là một tài liệu quan trọng được sử dụng để tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thuế khác cần phải nộp. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh từ góc độ tổng thể, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nền kinh tế một cách hiệu quả và hợp lý.

Ngoài ra, việc nộp BCTC cũng hỗ trợ cơ quan chính phủ trong việc kiểm tra và giám sát các khoản thu, chi tài chính, cũng như nghĩa vụ thu, nộp và thanh toán nợ; đồng thời kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản cũng như nguồn hình thành tài sản. Nó cũng giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính và kế toán, đảm bảo tính trung thực, minh bạch và khách quan của doanh nghiệp.

2.1. Có nhất thiết phải nộp  báo cáo tài chính bản cứng không?

Hiện nay, việc gửi báo cáo tài chính chủ yếu thông qua hình thức trực tuyến. Phương pháp này nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời cải thiện hiệu quả quản lý báo cáo tài chính của doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Việc nộp báo cáo tài chính bản cứng hay không sẽ tùy thuộc vào từng tổ chức và địa phương. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp, sẽ bắt buộc nộp báo cáo tài chính dưới hình thức nộp online (bản mềm) theo quy định của cơ quan nhận báo cáo tài chính tại địa phương.

Báo cáo Phương thức Báo cáo tài chính riêng Báo cáo tài chính hợp nhất
1. Cơ quan tài chính Bản cứng – nộp trực tiếp v(*) v
2. Cơ quan thống kê Bản cứng – nộp trực tiếp v v
3. Cơ quan thuế bản scan – nộp online v v
4. Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc ban quản lý khu công nghiệp khu chế xuất Bản cứng – nộp trực tiếp (**) v v
5. Doanh nghiệp cấp trên Tùy yêu cầu v v
6. Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Bản cứng – nộp trực tiếp v(***)
Cơ sở pháp lý Thông tư số 200/2014/TT-BTC Thông tư số 202/2014/TT-BTC

Lưu ý:

 • (*) Chỉ áp dụng cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
 • (**) Tại một số địa phương, Cơ quan thuế và đăng ký kinh doanh không chấp nhận bản cứng của thông báo theo Điều 18, Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin do Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính ban hành.
 • (***) Công ty cổ phần niêm yết, tổ chức phát hành cổ phiếu cho công chúng, công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và các công ty quản lý quỹ phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch chứng khoán nơi công ty niêm yết.

>>> CÓ LẼ BẠN CẦN:

Ngoài việc gửi báo cáo tài chính, các doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến địa điểm nhận báo cáo theo chu kỳ. Điều này được thể hiện rõ trong bảng dưới đây:

Các loại doanh nghiệp Kỳ lập báo cáo Nơi nhận báo cáo
Cơ quan tài chính

(1)

Cơ quan thuế

(2)

Cơ quan thống kê DN cấp trên

(3)

Cơ quan đăng ký kinh doanh
1. DN nhà nước Quý, năm x x x x x
2. DN có vốn đầu tư nước ngoài Năm x x x x x
3. Các loại DN khác Năm x x x x

Tùy theo loại hình doanh nghiệp và yêu cầu của từng nơi nhận báo cáo tài chính, phương thức nộp BCTC sẽ thay đổi. Doanh nghiệp và các đơn vị cần chú ý để chọn cách nộp phù hợp.

2.2. Thời gian nộp báo cáo tài chính

Thời gian gửi BCTC được quy định khác nhau tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và từng loại báo cáo. Theo Điều 109 của Thông tư 200/2014/TT-BTC và Điều 80 của Thông tư 133/2016/TT-BTC, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

(1) Đối với báo cáo tài chính năm:

Đối với doanh nghiệp nhà nước:

 • Thời hạn cuối cùng để nộp là 30 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Đối với công ty mẹ, thời hạn nộp chậm nhất đối với Tổng công ty nhà nước là 90 ngày;
 • Đơn vị kế toán thuộc Tổng công ty nhà nước phải nộp Báo cáo tài chính hàng năm cho công ty mẹ theo thời hạn quy định bởi công ty mẹ.

Ví dụ: Thời hạn nộp báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm 2022 là vào ngày 30/1/2023 và 31/3/2023.

Đối với các loại doanh nghiệp khác:

 • Các doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải đệ trình Báo cáo tài chính hàng năm không muộn hơn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán;
 • Thời hạn cuối cùng để nộp Báo cáo tài chính hàng năm cho các đơn vị kế toán khác là 90 ngày;
 • Đơn vị kế toán trực thuộc phải gửi Báo cáo tài chính hàng năm cho đơn vị, tổ chức kế toán cấp trên theo thời hạn mà đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Ví dụ:

Thời hạn nộp BCTC cho năm 2022 là vào ngày 30/1/2023 (đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh) và ngày 31/3/2023.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Phải tổ chức và gửi báo cáo tài chính năm tối đa là 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính cho các cơ quan liên quan theo quy định.

Ví dụ: Thời hạn nộp báo cáo tài chính cho năm 2022 là vào ngày 31/3/2023, theo kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

>>> XEM THÊM:

(2) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:

 • Thời gian nộp báo cáo tài chính quý muộn nhất là 20 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước, thời hạn muộn nhất là 45 ngày;
 • Đơn vị kế toán của doanh nghiệp, một phần của Tổng công ty Nhà nước, phải nộp báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ theo thời hạn được quy định bởi công ty mẹ.

Bài viết trên đây của Việt Đà là đáp án cho câu hỏi có phải nộp báo cáo tài chính bản cứng không? Các bộ phận kế toán cần chú ý để đảm bảo việc nộp Báo cáo tài chính đúng theo quy định, yêu cầu của đơn vị nhận BCTC, tránh việc nộp không đúng yêu cầu và có thể bị phạt nếu nộp muộn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#