Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 cho phép khoản đóng góp Covid 19 là chi phí hợp lý

Nghi quyet 84
Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
Điểm a mục 1 phần II: Cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!
#
#
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#