Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý phòng, chống thiên tai

Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý phòng, chống thiên tai ban hành ngày 01 tháng 08 năm 2021

Các điểm cần chú ý thực hiện nghị định đối với doanh nghiệp

Theo Khoản 4, Điều 11 Bộ máy quản lý và điều hành

“4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tổ chức công tác thu, nộp quỹ theo quy định”

Theo mục b, Khoản 1 – 3, Điều 12 Nguồn tài chính

1. Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.

3.b) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất.

Ví du: Lương tối thiểu vùng II là 3.920.000 đồng/tháng, làm việc 26 ngày/tháng thì mức đống phí thiên tai một năm là

3.920.000/2/26 = 75.385 đồng/người/năm

Theo Khoản 1, Điều 6 Nguồn tài chính

1. Hỗ trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Các khoản đóng góp, tài trợ, hỗ trợ tự nguyện cho Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương của các tổ chức, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo Khoản 1, Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021.

 

Toàn bộ Nghị định download theo link

https://drive.google.com/file/d/1i2uMr5ftzBwf38LWHhUi4eHTB8NvNqIw/view?usp=sharing

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#