Kế toán đơn vị thương mại, dịch vụ

Can cu phap ly trong ke toan TMDV

Trong mỗi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp thì bị điều chỉnh bới quy định, pháp lý của từng ngành riêng biệt và quy chế chung cho tất cả doanh nghiệp. Đối với đơn vị hoạt động thương mại, dịch vụ thì hoạt động chủ yếu mua bán, nhập xuất, cung ứng dịch vụ. Kế toán làm việc trong linh vực này cần chú ý đến các căn cứ pháp lý sau:

– Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế dộ kế toán doanh nghiệp ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

– Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài chính

– Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 11/2013/TT-BTC ngày 13/08/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách đơn giản các thủ tục về thuế. Bna hành ngày 28 tháng 08 năm 2014.

– Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 về Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Luật thuế gái trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

– Nghị định 81/2018/TT-BCT ngày 22 tháng 05 năm 2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Căn cứ pháp lý luôn được điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tính hình mới nên kế toán tiến hành cập nhật và anwms bắt để áp dụng cho phù hợp đơn vị mình đảm nhận.

Việt Đà chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!
#
#
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#