HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN

1. Bản chất của hệ thống báo cáo kế toán

Báo cáo kế toán phản ánh một cách có hệ thống tình hình tài sản, công nợ, tình hình sử dụng vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những thời kỳ nhất định, đồng thời chúng được giải trình giúp các đối tượng sử dụng thông tin tài chính nhận biết được thực trạng tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để đề ra các quyết định cho phù hợp.

  • Báo cáo tài chính: Phản ánh sự kết hợp giữa những sự kiện trong quá khứ với những nguyên tắc kế toán được thừa nhận nhằm cung cấp thông tin chủ yếu cho các đối tượng sử dụng bên ngoài doanh nghiệp.
  • Báo cáo kế toán quản trị: Hệ thống thông tin được soạn thảo và trình bày theo các yêu cầu quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh và ra quyết định của từng doanh nghiệp, báo cáo có tính linh hoạt.

2. Yêu cầu về tổ chức báo cáo kế toán

Là tài liệu ghi chép, lưu trữ và cung cấp thông tin cho Doanh nghiệp và cho các đối tượng sử dụng, các thông tin trên báo cáo tài chính phải đáp ứng các yêu cầu về tính dễ hiểu, trung thực, đẩy đủ, độ tin cậy cao, mang tính khách quan và có thể so sánh được.

3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

3.1. Hệ thống báo cáo kế toán tài chính

  • Bảng cân đối kế toán, mẫu số B01-DN.
  • Báo cáo kết quả kinh doanh, mẫu số B02-DN.
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mẫu số B03-DN.
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính, mẫu số B04-DN.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán ( báo cáo tình hình tài chính) là một báo cáo tài chính kế toán tổng hợp phản ánh khái quát tình hình tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, dưới hình thái tiền tệ theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản. Về bản chất Bảng CĐKT là một bảng cân đối tổng hợp giữa tài sản với nguồn vốn chủ sở hữu và công nợ phải trả của doanh nghiệp.

Cơ sở lập và nguyên tắc lập

Bảng CĐKT được lập căn cứ vào số liệu của các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết (sổ cái và sổ chi tiết) các tài khoản có số dư cuối kỳ phản ánh tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và Bảng CĐKT kỳ trước.

Theo nguyên tắc chỉ những tài khoản có số dư mới được trình bày, các khoản mục theo tính thanh khoản giảm dần và trình bày nợ phải trả theo thời hạn. Toàn bộ tài sản của doanh nghiệp luôn luôn tương đương với tổng số nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu Tổng TS = Tổng NV

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo tài chính kế toán tổng hợp phản ảnh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán.

Cơ sở lập và nguyên tắc lập

BCKQKD được lập căn cứ vào số liệu của các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết các khoản phản ánh doanh thu, thu nhập và chi phí của doanh nghiệp và sổ kế toán chi tiết tài khoản thuế phải nộp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Là báo cáo tổng hợp phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Căn cứ vào báo cáo LCTT, người ta có thể đánh giá được khả năng tạo ra tiền, sự biến động tài sản thuần của doanh nghiệp, khả năng thanh toán cũng như tình hình lưu chuyển tiền của kỳ tiếp theo, trên cơ sở đó dự đoán được nhu cầu và khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Cơ sở lập và nguyên tắc lập

Báo cáo LCTT được lập căn cứ vào bảng CĐKT, BCKQKD và một số các sổ chi tiết tài khoản liên quan.

Trong Báo cáo LCTT chỉ những giao dịch bằng tiền mới được trình bày, các giao dịch đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền sẽ không được trình bày trên Báo cáo LCTT

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp được lập để giải thích một số vẫn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính kế toán khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết được.

Cơ sở lập và nguyên tắc lập

Thuyết minh báo cáo tài chính được lập căn cứ vào số liệu trong:

  • Các sổ kế toán kỳ báo cáo.
  • Bảng CĐKT kỳ báo cáo.
  • Báo cáo KQKD kỳ báo cáo.
  • Thuyết minh báo cáo kỳ trước, năm trước. 

3.2. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị

Hệ thống báo cáo kế toán quản trị là một phân hệ của hệ thống báo cáo kế toán được lập theo yêu cầu quản lý của ngành và của doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cho nội bộ ngành và doanh nghiệp.

Yêu cầu đối với hệ thống báo cáo kế toán quản trị:

Phải phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý nội bộ của từng doanh nghiệp. Báo cáo quản trị phải cung cấp đẩy đủ và đảm bảo tính so sánh được của các thông tin phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành và ra quyết định. Các chỉ tiêu thiết kế phù hợp với các chỉ tiêu của kế hoạch, dự toán và Báo cáo tài chính.

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm kế toán làm nhiều công ty, nhiều lĩnh vực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#