Hạch toán xác định kết quả kinh doanh – Tài khoản 911

Hạch toán xác định kết quả kinh doanh là một quá trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp có thể biết được lợi nhuận hoặc lỗ trong kỳ, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh.

Cuối kỳ thực hiện kết chuyển doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản 911

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Kết chuyển trị giá vốn cho sản phẩm, hàng hóa, bất động sản và dịch vụ đã bán vào cuối kỳ

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

Cuối kỳ kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Cuối kỳ kết chuyển các khoản thu nhập khác

Nợ TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Cuối kỳ kết chuyển chi phí hoạt động tài chính

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 – Chi phí tài chính.

Cuối kỳ chuyển các khoản chi phí khác

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 – Chi phí khác.

Cuối kỳ kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cuối kỳ kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

Đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ định kỳ, nhưng không theo dõi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Họ sẽ thực hiện kết chuyển kết quả kinh doanh trong kỳ lên đơn vị cấp trên

– Kết chuyển lãi, kế toán ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 336 – Phải trả nội bộ (3368).

– Kết chuyển lỗ, kế toán ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ (3368)

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

– Kết chuyển lãi, kế toán ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Kết chuyển lỗ, kế toán ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#