Documents

A1. Kế toán doanh nghiệp

A2. Kế toán xây lắp

A3. Quản lý bán hàng

A5. Kế toán HCSN

A6. Kế toán Hộ kinh doanh

A6. Việt Đà ENTERPRISE

B1. Hỗ trợ từ xa (TeamViewer)

B2. Hỗ trợ xuất dữ liệu HTKK sang pdf

B3. Bộ gõ Unikey 4.0

B4. File giải nén 7Zip 64 bit

C1. Bộ cài đặt KTDN

C2. Bộ cài đặt KTXL

C3. Bộ cài đặt QLBH

C4. Bộ cài đặt HCSN

C5. Bộ cài đặt HOKD

C6. Bộ cài đặt ENTERPRISE

C7. File cài đặt .NET 4.5

D1. File cập nhật Kế toán Việt Đà PRO

D2. File cập nhật Việt Đà ENTERPRISE

E01. Hướng dẫn cài đặt phần mềm VIỆT ĐÀ

E02. Tạo thư mục VIETDA khi cài đặt và sao lưu dự phòng

E03. Hướng dẫn kích hoạt .NET trên win8,10

E04. Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008

E05. Hướng dẫn truy xuất thông tin phiếu nhập xuất Excel

E06. Hướng dẫn xử lý lỗi xuất excel

E10. Hướng dẫn nâng cấp Thông tư 200/2014/TT-BTC

E11. Hướng dẫn nâng cấp Thông tư 133/2016/TT-BTC

E12. Hướng dẫn nâng cấp Thông tư 24/2017/TT-BTC

E21. Khai báo và quản lý NXT nhiều ĐVT

E22. Hướng dẫn nhập liệu bảo hành, sửa chữa

G01 Dữ liệu mẫu KTDN TT133 (SQL Backup)

G02 Dữ liệu mẫu KTXL TT133 (SQL Backup)

G03 Dữ liệu mẫu QLBH TT133 (SQL Backup)

G04 Dữ liệu mẫu Tín dụng TT133 (SQL Backup)

G05 Dữ liệu mẫu Phòng khám TT133 (SQL Backup)

G11 Dữ liệu mẫu KTDN TT200 (SQL Backup)

G12 Dữ liệu mẫu KTXL TT200 (SQL Backup)

G31 Dữ liệu mẫu KTDN TT138 (SQL Backup)

H01 Dữ liệu mẫu KTDN TT133 (SQL Data)

H02 Dữ liệu mẫu KTXL TT133 (SQL Data)

H03 Dữ liệu mẫu QLBH TT133 (SQL Data)

H04 Dữ liệu mẫu Tín dụng TT133 (SQL Data)

H11 Dữ liệu mẫu KTDN TT200 (SQL Data)

H12 Dữ liệu mẫu KTXL TT200 (SQL Data)