Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 7 – IFRS7

Vào tháng 8 năm 2005, Ủy ban đã ban hành IFRS 7 Công cụ tài chính để thay thế IAS 30 và kế thừa những yêu cầu về thuyết minh trong IAS 32 Công cụ tài chính: Thuyết minh và Trình bày. IAS 32 sau đó đã được đổi tên thành IAS 32 Công cụ tài chính: Trình bày. IAS 1 Trình bày báo cáo tài chính (được sửa đổi năm 2007) đã chỉnh sửa nội dung các thuật ngữ được sử dụng xuyên suốt trong IFRS, bao gồm IFRS 7. Vào tháng 3 năm 2009, IASB đã nâng cao yêu cầu thuyết minh về giá trị hợp lý và rủi ro thanh khoản trong IFRS 7.

NỘI DUNG Từ đoạn
CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ SỐ 7: CÔNG CỤ TÀI CHÍNH: THUYẾT MINH
MỤC TIÊU 1
PHẠM VI 3
CÁC LOẠI CÔNG CỤ TÀI CHÍNH VÀ MỨC ĐỘ THUYẾT MINH 6
TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG CỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH 7
Báo cáo tình hình tài chính 8
Báo cáo thu nhập toàn diện 20
Thuyết minh khác 21
TÍNH CHẤT VÀ PHẠM VI CỦA CÁC RỦI RO PHÁT SINH TỪ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 31
Thuyết minh định tính 33
Thuyết minh định lượng 34
CHUYỂN GIAO TÀI SẢN TÀI CHÍNH 42A
Tài sản tài chính đã được chuyển giao nhưng chưa được dừng ghi nhận toàn bộ 42D
Tài sản tài chính đã được chuyển giao và được dừng ghi nhận toàn bộ 42E
Thông tin bổ sung 42H
ÁP DỤNG LẦN ĐẦU CỦA IFRS 9 42I
NGÀY HIỆU LỰC VÀ CHUYỂN ĐỔI 43
HẾT HIỆU LỰC CỦA IAS 30 45

 

>> Xem chi tiết chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 7 ( IFRS7)

Bộ dịch thuật chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế – IFRS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#