Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 5 – IFRS5

Tháng 4 năm 2001, Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (Uỷ ban) đã thông qua IAS 35 Hoạt động bị chấm dứt do Uỷ Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành lần đầu vào tháng 6 năm 1998.

Tháng 3 năm 2004, Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành IFRS 5 Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt thay thế cho IAS 35.

MỤC LỤC Từ đoạn
MỤC TIÊU          1
PHẠM VI 2
PHÂN LOẠI TÀI SẢN DÀI HẠN (HOẶC NHÓM THANH LÝ) NẮM GIỮ ĐỂ BÁN HOẶC PHÂN PHỐI CHO CHỦ SỞ HỮU 6
Tài sản dài hạn tạm thời không sử dụng      13
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN DÀI HẠN (HOẶC NHÓM
THANH LÝ) ĐƯỢC PHÂN LOẠI LÀ NẮM GIỮ ĐỂ BÁN
15
Xác định giá trị tài sản dài hạn (hoặc nhóm thanh lý) 15
Ghi nhận lỗ do suy giảm giá trị và hoàn nhập 20
Thay đổi kế hoạch bán hoặc kế hoạch phân phối cho chủ sở hữu         26
TRÌNH BÀY VÀ CÔNG BỐ 30
Trình bày các hoạt động bị chấm dứt           31
Lãi hoặc lỗ liên quan đến hoạt động liên tục              37
Trình bày tài sản dài hạn hoặc nhóm thanh lý được phân loại là nắm giữ để bán 38
Các thông tin bổ sung        41
ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP      43
NGÀY HIỆU LỰC 44
THAY THẾ IAS 35            45

>> xem chi tiết chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 5 ( IFRS5)

Bộ dịch thuật chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế – IFRS

Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 6 – IFRS6

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#