Chính sách thuế về các khoản nhận tài trợ

[VietDa Accounting] – Khi đơn vị nhận được các khoản tài trợ từ bên ngoài thì sẽ tiến hành kê khai thuế GTGT và có chịu thuế TNDN hay không

+ Về thuế giá trị gia tăng

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ; tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.”

+ Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại khoản 7 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính về thu nhập được miễn thuế:

“7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ trên thì tổ chức nhận tài trợ phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.

Tổ chức nhận tài trợ quy định tại Khoản này phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê.”

 Căn cứ nhưng quy định trên thì

+ Về việc lập hóa đơn cho các nhà tài trợ, trường hợp Đơn vị theo trình bày có nhận khoản tài trợ từ các nhà tài trợ để ủng hộ các gia đình văn nghệ sĩ khó khăn thông qua tổ chức đêm nhạc từ thiện (không bán vé, không thực hiện dịch vụ khuyến mại quảng cáo cho nhà tài trợ) thì khi nhận khoản tiền tài trợ nêu trên thì Đơn vị lập chứng từ thu theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

+ Về thuế Thu nhập doanh nghiệp, trường hợp Đơn vị nhận khoản tài trợ để sử dụng cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam thì thuộc thu nhập được miễn thuế TNDN theo quy định tại khoản 7 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC , trường hợp Đơn vị sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ trên thì Đơn vị phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.

(Công văn số 6619/CTTPHCM-TTHT của Cục Thuế TP. HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#