Bổ sung đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Uu dai thue TNDN
Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung về ưu đãi thuế TNDN với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
Đối tượng được bổ sung hưởng ưu đãi thuế TNDN
– Là doanh nghiệp có dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng;
– Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày 01/01/2015;
– Đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;
– Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
NameCard VietDa Sau
Những đối tượng này được hưởng ưu đãi khi:
– Thời gian miễn thuế còn lại = Thời gian miễn thuế theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ – thời gian miễn thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác;
– Thời gian giảm thuế còn lại = Thời gian giảm thuế theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ – thời gian giảm thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác;
– Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi còn lại = Thời gian ưu đãi thuế suất theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ – thời gian ưu đãi thuế suất đã hưởng theo điều kiện ưu đãi khác (nếu có).
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 04/6/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!
#
#
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#