search

Download

Congratulations on installing DOCman! This is a category with some sample documents, so you can get a feel of how DOCman works. Did you know you can have unlimited nested categories? Just give it a try!

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

A1. Kế toán doanh nghiệp A1. Kế toán doanh nghiệp

hot!
Date added: 11/29/2014
Date modified: 10/22/2018
Filesize: Unknown
Downloads: 17569

Kế toán doanh nghiệp

A2. Kế toán xây lắp A2. Kế toán xây lắp

hot!
Date added: 11/30/2014
Date modified: 10/22/2018
Filesize: Unknown
Downloads: 17137

Kế toán xây lắp

A3. Quản lý bán hàng A3. Quản lý bán hàng

hot!
Date added: 11/30/2014
Date modified: 10/22/2018
Filesize: Unknown
Downloads: 4668

Quản lý bán hàng

A4. Kế toán HCSN A4. Kế toán HCSN

hot!
Date added: 11/30/2014
Date modified: 10/22/2018
Filesize: Unknown
Downloads: 2926

Kế toán Hành chính sự nghiệp

A5. Việt Đà ENTERPRISE A5. Việt Đà ENTERPRISE

hot!
Date added: 08/19/2015
Date modified: 03/20/2020
Filesize: Unknown
Downloads: 5074

Việt Đà ENTERPRISE dành cho doanh nghiệp lớn

B1. Hỗ trợ từ xa (TeamViewer) B1. Hỗ trợ từ xa (TeamViewer)

hot!
Date added: 07/18/2013
Date modified: 08/24/2016
Filesize: 15.08 MB
Downloads: 7654

Phần mềm Hỗ trợ từ xa (TeamViewer): Thực thi file Hotro.exe mới tải về, gửi ID và Password đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của VIỆT ĐÀ qua Yahoo/Skype/Gmail/Facebook: vietsoftdanang để được hỗ trợ trực tiếp (máy phải có kết nối internet).

B2. Hỗ trợ xuất dữ liệu HTKK sang pdf B2. Hỗ trợ xuất dữ liệu HTKK sang pdf

hot!
Date added: 07/08/2013
Date modified: 08/24/2016
Filesize: 6.85 MB
Downloads: 2377

File hỗ trợ xuất dữ liệu HTKK sang định dạng .pdf

B3. Bộ gõ Unikey 4.0 B3. Bộ gõ Unikey 4.0

hot!
Date added: 07/08/2013
Date modified: 08/24/2016
Filesize: 674.95 kB
Downloads: 3595

Bộ gõ tiếng Việt Unikey 4.0

B4. Bộ gõ Vietkey 2007 B4. Bộ gõ Vietkey 2007

hot!
Date added: 07/08/2013
Date modified: 08/24/2016
Filesize: 1.56 MB
Downloads: 2247

Bộ gõ tiếng Việt Vietkey 2007

C1. Bộ cài đặt KTDN C1. Bộ cài đặt KTDN

hot!
Date added: 03/19/2020
Date modified: 03/20/2020
Filesize: 119.03 MB
Downloads: 16955

Bộ cài đặt KTDN

C2. Bộ cài đặt KTXL C2. Bộ cài đặt KTXL

hot!
Date added: 03/19/2020
Date modified: 03/20/2020
Filesize: 113.43 MB
Downloads: 18833

Bộ cài đặt Kế toán xây lắp

C3. Bộ cài đặt QLBH C3. Bộ cài đặt QLBH

hot!
Date added: 03/19/2020
Date modified: 03/20/2020
Filesize: 103.3 MB
Downloads: 3665

Bộ cài đặt Quản lý bán hàng

C4. Bộ cài đặt HCSN C4. Bộ cài đặt HCSN

hot!
Date added: 03/19/2020
Date modified: 03/20/2020
Filesize: 112.11 MB
Downloads: 1969

Bộ cài đặt HCSN

C5. Bộ cài đặt ENTERPRISE C5. Bộ cài đặt ENTERPRISE

hot!
Date added: 03/20/2020
Date modified: 03/20/2020
Filesize: 123.6 MB
Downloads: 3941

Bộ cài đặt phần mềm Việt Đà ENTERPRISE dành cho doanh nghiệp lớn.

D1. File cập nhật KTDN D1. File cập nhật KTDN

hot!
Date added: 08/24/2016
Date modified: 08/24/2016
Filesize: 55.19 MB
Downloads: 21871

File cập nhật Kế toán doanh nghiệp

D2. File cập nhật KTXL D2. File cập nhật KTXL

hot!
Date added: 08/24/2016
Date modified: 08/24/2016
Filesize: 55.41 MB
Downloads: 27012

File cập nhật Kế toán xây lắp

D3. File cập nhật QLBH D3. File cập nhật QLBH

hot!
Date added: 08/24/2016
Date modified: 08/24/2016
Filesize: 46.75 MB
Downloads: 3993

File cập nhật Quản lý bán hàng

D4. File cập nhật HCSN D4. File cập nhật HCSN

hot!
Date added: 08/24/2016
Date modified: 08/24/2016
Filesize: 54.79 MB
Downloads: 2020

File cập nhật Kế toán HCSN

D5. File cập nhật ENTERPRISE D5. File cập nhật ENTERPRISE

hot!
Date added: 03/20/2020
Date modified: 03/20/2020
Filesize: 65.98 MB
Downloads: 6767

File cập nhật phần mềm ENTERPRISE

E01. Hướng dẫn cài đặt phần mềm VIỆT ĐÀ E01. Hướng dẫn cài đặt phần mềm VIỆT ĐÀ

hot!
Date added: 05/31/2018
Date modified: 10/01/2018
Filesize: 670.18 kB
Downloads: 1805

E02. Tạo thư mục VIETDA khi cài đặt và sao lưu dự phòng E02. Tạo thư mục VIETDA khi cài đặt và sao lưu dự phòng

hot!
Date added: 05/30/2018
Date modified: 10/01/2018
Filesize: 377.71 kB
Downloads: 1162

E03. Hướng dẫn kích hoạt .NET trên win8,10 E03. Hướng dẫn kích hoạt .NET trên win8,10

hot!
Date added: 05/29/2018
Date modified: 10/01/2018
Filesize: 1.28 MB
Downloads: 1072

E04. Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 E04. Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008

hot!
Date added: 05/29/2018
Date modified: 10/01/2018
Filesize: 1.2 MB
Downloads: 1061

E05. Hướng dẫn truy xuất thông tin phiếu nhập xuất Excel E05. Hướng dẫn truy xuất thông tin phiếu nhập xuất Excel

hot!
Date added: 05/30/2018
Date modified: 10/01/2018
Filesize: 372.22 kB
Downloads: 728

E06. Hướng dẫn xử lý lỗi xuất excel E06. Hướng dẫn xử lý lỗi xuất excel

Date added: 06/20/2019
Date modified: 06/20/2019
Filesize: 450.83 kB
Downloads: 295

Hướng dẫn xử lý lỗi xuất excel

E10. Hướng dẫn nâng cấp Thông tư 200/2014/TT-BTC E10. Hướng dẫn nâng cấp Thông tư 200/2014/TT-BTC

hot!
Date added: 10/01/2018
Date modified: 06/20/2019
Filesize: 396.44 kB
Downloads: 463

Hướng dẫn nâng cấp Thông tư 200/2014/TT-BTC

E11. Hướng dẫn nâng cấp Thông tư 133/2016/TT-BTC E11. Hướng dẫn nâng cấp Thông tư 133/2016/TT-BTC

hot!
Date added: 10/01/2018
Date modified: 06/20/2019
Filesize: 422.04 kB
Downloads: 474

Hướng dẫn nâng cấp Thông tư 133/2016/TT-BTC

E12. Hướng dẫn nâng cấp Thông tư 24/2017/TT-BTC E12. Hướng dẫn nâng cấp Thông tư 24/2017/TT-BTC

hot!
Date added: 07/19/2019
Date modified: 07/19/2019
Filesize: 399.45 kB
Downloads: 437

Hướng dẫn nâng cấp Thông tư 24/2017/TT-BTC

E21. Khai báo và quản lý NXT nhiều ĐVT E21. Khai báo và quản lý NXT nhiều ĐVT

hot!
Date added: 07/19/2019
Date modified: 07/25/2019
Filesize: 548.48 kB
Downloads: 449

Hướng dẫn Khai báo và quản lý NXT nhiều ĐVT

E22. Hướng dẫn nhập liệu bảo hành, sửa chữa E22. Hướng dẫn nhập liệu bảo hành, sửa chữa

hot!
Date added: 07/19/2019
Date modified: 10/10/2019
Filesize: 618.12 kB
Downloads: 444

Hướng dẫn nhập liệu bảo hành, sửa chữa

G01 Dữ liệu mẫu KTDN TT133 (SQL Backup) G01 Dữ liệu mẫu KTDN TT133 (SQL Backup)

hot!
Date added: 10/01/2018
Date modified: 11/01/2018
Filesize: 562.57 kB
Downloads: 597

Dữ liệu mẫu KTDN TT133 (SQL Backup)

G02 Dữ liệu mẫu KTXL TT133 (SQL Backup) G02 Dữ liệu mẫu KTXL TT133 (SQL Backup)

hot!
Date added: 11/01/2018
Date modified: 11/01/2018
Filesize: 564.61 kB
Downloads: 357

Dữ liệu mẫu KTXL TT133 (SQL Backup)

G03 Dữ liệu mẫu QLBH TT133 (SQL Backup) G03 Dữ liệu mẫu QLBH TT133 (SQL Backup)

hot!
Date added: 11/01/2018
Date modified: 10/12/2019
Filesize: 567.57 kB
Downloads: 368

Dữ liệu mẫu QLBH TT133 (SQL Backup)

G04 Dữ liệu mẫu Tín dụng TT133 (SQL Backup) G04 Dữ liệu mẫu Tín dụng TT133 (SQL Backup)

hot!
Date added: 11/01/2018
Date modified: 07/29/2020
Filesize: 576.82 kB
Downloads: 370

Dữ liệu mẫu Tín dụng TT133 (SQL Backup)

G11 Dữ liệu mẫu KTDN TT200 (SQL Backup) G11 Dữ liệu mẫu KTDN TT200 (SQL Backup)

hot!
Date added: 11/01/2018
Date modified: 11/01/2018
Filesize: 588.43 kB
Downloads: 368

Dữ liệu mẫu KTDN TT200 (SQL Backup)

G12 Dữ liệu mẫu KTXL TT200 (SQL Backup) G12 Dữ liệu mẫu KTXL TT200 (SQL Backup)

hot!
Date added: 11/01/2018
Date modified: 11/01/2018
Filesize: 587 kB
Downloads: 444

Dữ liệu mẫu KTXL TT200 (SQL Backup)

G31 Dữ liệu mẫu KTDN TT138 (SQL Backup) G31 Dữ liệu mẫu KTDN TT138 (SQL Backup)

hot!
Date added: 10/01/2018
Date modified: 11/01/2018
Filesize: 517.8 kB
Downloads: 435

Dữ liệu mẫu KTDN TT138 (SQL Backup)

H01 Dữ liệu mẫu KTDN TT133 (SQL Data) H01 Dữ liệu mẫu KTDN TT133 (SQL Data)

hot!
Date added: 10/25/2018
Date modified: 10/25/2018
Filesize: 560.08 kB
Downloads: 379

H01 Dữ liệu mẫu KTDN TT133 (SQL Data)

H02 Dữ liệu mẫu KTXL TT133 (SQL Data) H02 Dữ liệu mẫu KTXL TT133 (SQL Data)

hot!
Date added: 10/25/2018
Date modified: 10/25/2018
Filesize: 562.46 kB
Downloads: 361

H02 Dữ liệu mẫu KTXL TT133 (SQL Data)

H03 Dữ liệu mẫu QLBH TT133 (SQL Data) H03 Dữ liệu mẫu QLBH TT133 (SQL Data)

hot!
Date added: 10/25/2018
Date modified: 10/12/2019
Filesize: 570.83 kB
Downloads: 347

H02 Dữ liệu mẫu QLBH TT133 (SQL Data)

H04 Dữ liệu mẫu Tín dụng TT133 (SQL Data) H04 Dữ liệu mẫu Tín dụng TT133 (SQL Data)

hot!
Date added: 10/25/2018
Date modified: 07/29/2020
Filesize: 574.91 kB
Downloads: 353

H02 Dữ liệu mẫu Tín dụng TT133 (SQL Data)

H11 Dữ liệu mẫu KTDN TT200 (SQL Data) H11 Dữ liệu mẫu KTDN TT200 (SQL Data)

hot!
Date added: 11/01/2018
Date modified: 11/01/2018
Filesize: 587.16 kB
Downloads: 327

H11 Dữ liệu mẫu KTDN TT200 (SQL Data)

H12 Dữ liệu mẫu KTXL TT200 (SQL Data) H12 Dữ liệu mẫu KTXL TT200 (SQL Data)

hot!
Date added: 11/01/2018
Date modified: 11/01/2018
Filesize: 585.61 kB
Downloads: 355

H12 Dữ liệu mẫu KTXL TT200 (SQL Data)

Hỗ trợ

Video

VỊ TRÍ